Nasz projekt

Jestem stąd - nie jestem gorszy!

Nauczyciele prowadzący:

Zdzisław Śliwecki - koordynator lokalny, nauczyciel prowadzący zajęcia

Sławomir Rydel - informatyk, nauczyciel prowadzący zajęcia


Definicja problemu               Cel               Planowane efekty


Definicja problemu

Ziemia Kolneńska to jeden z najbardziej cywilizacyjnie zaniedbanych obszarów tzw. „ściany wschodniej”. Jednym ze skutków tego stanu rzeczy są relatywnie mniejsze możliwości rozwojowe młodzieży oraz szanse na przyszły sukces życiowy.

Młodzież nie tylko naszej szkoły słabo zna historię swojego regionu, jego tradycje oraz inne walory. Nie czuje się przez to związana z miejscem swego urodzenia i dorastania. W przyszłości, po zmianie miejsca nauki bądź pracy, nie ma przesłanek by powstała głębsza więź z nowym miejscem życia. Nie powstaje również znacząca więź emocjonalna z krajem, narodem – po prostu z Ojczyzną. Co nie istnieje w skali mikro, nie urodzi się również w skali makro.

Szkoła przeładowana programowo o krótkim cyklu nauczania (praktycznie 2,5 roku) jest nastawiona uniwersalistycznie i zagadnienia regionalne nie mają tu dostatecznej reprezentacji. Zanika także przekaz rodzinny i pokoleniowy w społeczeństwie coraz bardziej nastawionym konsumpcyjnie.

Młodzież nie ma zbyt wielu możliwości poznania i docenienia historii, tradycji, znaczenia i wartości swojego regionu, o którym w mediach mówi się tylko okazjonalnie i to zwykle niezbyt pochlebnie. Źródła pisane, tj. książki i wydawnictwa, występują w ograniczonej ilości zaś ich poziom merytoryczny i atrakcyjność nie zawsze są dość wysokie. Zabiegi prasy lokalnej skupiają się głównie na wątkach sensacyjnych o małej wartości poznawczej i wychowawczej. Dostęp do dóbr kultury oraz obiektów sportowych mimo stałej poprawy jest wciąż ograniczony i utrudniony. Internet nie zastąpi bliskości teatru, stale dostępnej hali sportowej, bezpośredniego przeżycia piękna i nie zaspokoi wielu innych potrzeb niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

W opisanej sytuacji wytwarza się i funkcjonuje u wielu osób przekonanie o życiu w jakimś gorszym miejscu, powstają stereotypy pod nazwą „Polska B”, „Polska C” itp. Uczniowie naszej szkoły rekrutują się mniej więcej po równo ze społeczności małego miasteczka jakim jest Kolno oraz z terenu przyległych gmin wiejskich, gdzie przedstawione mankamenty są odpowiednio spotęgowane.

Chcemy zaproponować młodzieży aktywne zaangażowanie się z jednej strony w szeroko rozumiane poznanie naszego regionu, a z drugiej świadome kierowanie swoim rozwojem fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym. Pragniemy poprzez pozytywną aktywność wzbogacić wiedzę, nauczyć wielu przydatnych umiejętności, wytworzyć lub umocnić więź ze środowiskiem lokalnym ale też pobudzić zainteresowania, kształtować nawyki zdrowego trybu życia, podnieść samoocenę młodego człowieka. Chcemy, aby poprzez nasze działania wyrównywały się szanse edukacyjne i życiowe naszych uczniów w porównaniu do innych środowisk.Cel

Wyrównanie szans edukacyjnych i stymulacja wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego poprzez kształtowanie więzi z regionem i środowiskiem lokalnym, nabywanie nowych przydatnych umiejętności oraz wdrażanie do szeroko rozumianej pozytywnej aktywności młodzieży szkolnej.Planowane efekty

Efekty twarde:

 • cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej i na basenie;
 • cykl 2 jednodniowych wypraw rowerowych do miejsc o walorach środowiskowych bądź historycznych;
 • spływ kajakowy rzeką Pisą;
 • dwudniowy biwak zadaniowy na skraju Puszczy Piskiej;
 • dokumentacja fotograficzna "Ślady przeszłości": przenośna wystawa (instytucje kultury, szkoły, urzędy lokalne), kalendarz tematyczny ze zdjęciami na rok 2008;
 • prezentacje multimedialne: "Piękno wokół nas", "Tu działa się historia", "Do szosy coraz bliżej";
 • dokumentacja filmowa: "Historia prawie zapomniana", "Impresje naturalne";
 • publikacje w prasie lokalnej: "Miesięcznik Kolneński", "Kontakty";
 • artykuł w "Zeszytach Kolneńskich";
 • witryna www "Przyjazna Szkoła im. Adama Mickiewicza w Kolnie";
 • konspekt lekcji wychowania obywatelskiego "Jestem stąd - to moja mała ojczyzna" na godzinę wychowawczą.

Efekty miękkie

 • kształtowanie potrzeby pozytywnej aktywności młodzieży;
 • podniesienie poziomu samooceny i poczucia wartości własnej;
 • zwiększenie szans osiągnięcia sukcesu w dalszej edukacji oraz w życiu prywatnym i zawodowym;
 • wzmocnienie sprawności fizycznej;
 • pobudzenie zainteresowań turystycznych;
 • utrwalenie nawyków zdrowego trybu życia;
 • podniesienie poziomu wiedzy o regionie, jego przeszłości i teraźniejszości;
 • wzmocnienie więzi z regionem i społecznością lokalną;
 • rozwinięcie własnych zainteresowań;
 • poznanie wybranych technik informatycznych: obróbka zdjęć cyfrowych, podstawowy montaż filmów, tworzenie prezentacji, elementy tworzenia stron WWW;
 • poznanie wybranych technik dokumentacyjnych: wykonywanie i kompozycja zdjęć, filmowanie, przeprowadzanie wywiadów, zdobywanie i wyszukiwanie informacji;
 • rozwój umiejętności prezentacyjnych, utrwalenie pozytywnych zachowań społecznych (uprzej-mość, życzliwość, kultura słowa, elementy negocjacji);
 • kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania zadań w grupie;