Projekt "Przyjazna Szkoła" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt zakłada wdrożenie 302 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę.

W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostało 315 nauczycieli opiekunów. Szkolenia przygotowały nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. (Ta faza została zakończona w czerwcu 2007 r.)

W drugiej fazie, nastąpi wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych.


Wdrożeniem programów rozwojowych będzie:

1. Udostępnienie 302 szkołom stworzonej platformy elektronicznej wymiany informacji.

Za pomocą platformy szkoły będą mogły:

 • tworzyć mapę aktywności z ich otoczenia
 • wymieniać się informacjami z innymi szkołami
 • pozyskiwać informację o źródłach finansowania - przeglądać bazę dobrych praktyk i przenosić ją na własny grunt
 • umieszczać prace dokumentujące projekt dostępne dla całego świata
 • tworzyć wirtualne koła zainteresowań i organizować wideo-konferencje, wideo-wykłady

Platforma zapewni również:

 • efektywniejszą koordynacje projektu
 • ułatwi bieżące monitorowanie

2. Udostępnienie kursów e-learningowych

Kursy będą mogły być wykorzystywane przez uczniów oraz nauczycieli. Nauka myślenia i pracy projektowej będzie cenne zrówna dla uczniów jak i nauczycieli.

Kursy dotyczyć będą takich zagadnień jak:

 • Źródła pozyskiwania funduszy, zarządzanie projektem (myślenie projektami)
 • Szkoła jako miejsce integracji społecznej
 • Sztuka filmowa
 • Obsługa platformy elektronicznej
 • Podstawy Public Relations w projekcie "przyjazna szkoła"
 • Wykorzystanie e-learningu jako narzędzia uzupełniającego prowadzone zajęcia pozalekcyjne to, zapełnienie luki kompetencyjnej w procesach dydaktycznych i umożliwienie młodzieży uczestniczenie w interesujących cyklach szkoleń.

3. Organizacją zajęć przy wykorzystaniu powyższych narzędzi

Szkoły w ramach projektów rozwojowych powinny:

 • zorganizować zajęcia obejmujące poznawanie org. pozarządowych, firm i instytucji funkcjonujących na danym terenie
 • zaangażować do udziału w zajęciach uczniów wykazujących problemy w nauce jak i uczniów zdolnych
 • zachęcać wszystkich uczniów a szczególnie średnich i wybitnych do zakładania wirtualnych kół zainteresowań
 • stworzyć mapę aktywności podmiotów funkcjonujących na danym terenie
 • opracować w partnerstwie z organizacją lub organizacjami pozarządowymi projekt i złożyć wniosek lub pozyskać sponsora. Tematyka projektu jest dowolna.
 • stworzenie pracy artystycznej (film, fotografia) dokumentującej pracę w projekcie rozwojowym